خدمات ما

نوار و داپلر مغز

داپلر مغز

دستگاه ترانس کارنیال داپلر این مرکز ساخت کمپانی Waki 1 فرانسه می باشد.

نوار مغز

دستگاه نوار نوار مغز این مرکز ساخت کمپانی Nihon Kohden ژاپن مدل 731 OF می باشد.ارسال نسخه